Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły Języka
Angielskiego WANIR. Znajomość określonych w Regulaminie zasad oraz ich akceptacja stanowi warunek zapisu na kurs.

1. LEKCJE

1.1. Lekcje odbywają się według ustalonych dni i godzin zajęć.
1.2 Klient ma prawo odwołać lekcję najpóźniej do godziny 18:00 na
nr telefonu: pomoc techniczna i organizacyjna, dnia poprzedzającego lekcję od
poniedziałku do piątku. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana
jest za zrealizowaną.
1.3. Lekcje odwołane nie przepadają, lecz kurs wydłuża się o zajęcia
niezrealizowane.
1.4. WANIR zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia i odwołania zajęć
w wyjątkowych sytuacjach, na przykład choroba lektora. Podobnież lekcje
odwołane przez WANIR nie przepadają, lecz kurs wydłuża się o te wszystkie zajęcia
niezrealizowane.
1.5. Zajęcia nie odbywają się w dniach:
1 i 6 stycznia;
sobota, niedziela i poniedziałek wielkanocny;
1 i 3 maj;
Boże Ciało w czerwcu;
1 i 11 listopad;
24,25, 26 i 31 grudzień;
Ferie i wakacje (dotyczy tylko dzieci w wieku szkolnym). Na prośbę
rodzica/opiekuna zajęcia mogą odbywać się w okresie ferii i wakacji. WANIR w tym
okresie obligatoryjnie nie prowadzi zajęć. 
Lekcje (osób dorosłych) podczas ferii oraz letnich wakacji każdego roku się
odbywają chyba że klient poinformuje WANIR o zamiarze zawieszenia lekcji w
powyższym okresie.

2. PRZEKŁADANIE LEKCJI I ZAWIESZANIE NAUKI

2.1. Uczeń ma prawo przełożyć maksymalnie sześć lekcji w ramach kursu
przez cały okres jego trwania. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się

z Biurem telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza. Dostępnego na
stronie www.wanir.pl Zajęcia można przełożyć w dniu poprzedzającym termin zajęć,
najpóźniej 24 godziny przez planowaną lekcją. Zajęcia odwołane poprzez
bezpośredni kontakt z lektorem nie będą uznawane. Zajęcia odwołane w dniu
zaplanowanej lekcji nie będą akceptowane, chyba że jest to okoliczność wyjątkowa. 
2.2. Kurs językowy może zostać zawieszony bez utraty lekcji w uzasadnionych
przypadkach z przyczyn losowych lub urlopu. W przypadku zawieszenia kursu jego
czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony. Zajęcia
zaplanowane na okres, kiedy wypadło zawieszenie kursu uczeń może również
odrobić na zasadach ogólnych umawiając dodatkowe terminy z
Biurem bez konieczności wydłużenia daty całego cyklu. 
2.3. Maksymalny okres zawieszenia kursu to 30 dni. 
2.4. W przypadku, gdy lekcja z jakiegoś powodu nie odbyła się należy ten fakt
zgłosić, kontaktując się niezwłocznie z Biurem szkoły WANIR. 

3. ZMIANA GODZIN W TRAKCIE KURSU

3.1. Istnieje możliwość zmiany stałej godziny spotkań w trakcie trwania kursu.
W przypadku prośby o zmianę, taka zmiana musi zostać ustalona z Biurem szkoły. W
przypadku braku innych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych
godzin lekcji. Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one nie
zmienne. Istnieje możliwość skorzystania z opcji zmiany terminów spotkań z
lektorem za dodatkową opłatą.

4. OPŁATY

4.1. Klient zobowiązuje się regulować ratę nauki z góry, według oferty,
przelewem na rachunek bankowy WANIR.
4.2. W przypadku powstania opóźnienia w płatności Klient zobowiązuje się
zapłacić odsetki ustawowe, chyba że Klient powiadomi o konieczności przesunięcia
terminu płatności i ustali z WANIR nowy termin płatności.
4.3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje
możliwość odrobienia ich na zasadach ustalonych ze Szkołą.
4.4. Klient może dokonać opłaty za Kursa jednorazowo w całości albo w
ratach miesięcznych, według harmonogramu wpłat określonego w
indywidualnej ofercie.
4.5. Liczba godzin kursu oraz liczba osób w grupie jest określona
w indywidualnej ofercie, zaś opłata za kurs jest iloczynem ceny za godzinę i liczby

godzin kursu. Raty są równe i nie są zależne od ilości godzin w danym
miesiącu. Ilość zajęć przeprowadzona w poszczególnych miesiącach jest różna i nie
wpływa na wysokość rat i cenę kursu, która jest opłatą stałą wynikającą z ogólnej
liczby zajęć realizowanych w ciągu całego kursu obliczonego na ilość godzin
zgodnie z indywidualną ofertą. Wszystkie godziny kursu muszą zostać zrealizowane
nad czym czuwa Obsługa Techniczna i Organizacyjna Kursu.
4.6. Na prośbę płatnika Szkoła WANIR wystawia rachunek za
usługi edukacyjne.

5. LEKTORZY 

5.1. Zajęcia prowadzą lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia
nauki języka angielskiego, legitymujący się odpowiednim
przeszkoleniem metodycznym i organizacyjnym ze strony WANIR.
5.2. Praca lektorów oraz realizacja założeń dydaktycznych, podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.
5.3. W przypadku choroby lektora prowadzącego grupę, Szkoła
WANIR zobowiązana jest do zorganizowania zastępstwa z innym,
wykwalifikowanym lektorem lub możliwie najwcześniejszego poinformowania Klienta o odwołaniu zajęć.
5.4. Podczas całego kursu, Szkoła WANIR dochowuje wszelkich starań
nad jakością kursu poprzez całoroczną obsługę i nadzór metodyczny kursu. Klient
ma nieograniczony dostęp do pomocy metodycznej od poniedziałku do piątku wgodzinach 10.00 – 18.00.

6 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W LEKCJACH LUB ZMIANA WYMIARU GODZIN

6.1. Klient ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie semestru i
rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na ostatni dzień tego okresu. Wypowiedzenie umowy powinno zostać
złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6.2. Szkoła WANIR zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy
kursantowi który:
- swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć;
- narusza dobra osobiste i godność innych osób;
- stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób;
- narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
- zalega z płatnością opłat za kurs lub narusza harmonogram płatności.

7. INNE

7.1. Kursant uprawiony jest do korzystania z usług. Kursant powinien w
miarę możliwości systematycznie i punktualnie uczestniczyć na zajęciach.
Nie rozpoczęcie , albo przerwanie nauki nie zwalnia z obowiązków wynikających z
niniejszego Regulaminu i Ogólnych Warunków Umowy.
7.2. Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich
kursantów odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Kontakt

WANIR Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Os.Orła Białego 13/20 

61-251

Sekretariat

  61 223 75 75

   662 267 298

Pomoc Techniczna i Organizacyjna
 732 451 920

sekretariat@wanir.pl

nr konta:
36 1140 2017 0000 4202 0515 8268

Chcesz zapisać się na kurs, a może chcesz zapisać swoje dziecko ?
Masz jednak pytania, wątpliwości.

Zamów rozmowę telefoniczną

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i rozwiejemy wszelkie niejasności.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami i promocjami?
Zapisz się do naszego biuletynu