Regulamin

REGULAMIN WANIR

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły Języka Angielskiego WANIR. Znajomość określonych w
Regulaminie zasad oraz ich akceptacja stanowi warunek zapisu na kurs.

1. LEKCJE
- Lekcje odbywają się według ustalonych dni i godzin zajęć.
Klient ma prawo odwołać lekcję najpóźniej do godziny 18:00 na nr telefonu: pomoc techniczna i organizacyjna, dnia poprzedzającego lekcję od poniedziałku do piątku. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną.
- Lekcje odwołane nie przepadają, lecz kurs wydłuża się o zajęcia niezrealizowane.
- WANIR zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia i odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, na przykład choroba lektora. Podobnież lekcje odwołane przez WANIR nie przepadają, lecz kurs wydłuża się o te wszystkie zajęcia niezrealizowane.
W dniach:
1 i 6 stycznia;
sobota, niedziela i poniedziałek wielkanocny;
1 i 3 maj;
Boże Ciało w czerwcu;
1 i 11 listopad;
24,25, 26 i 31 grudzień;
Ferie i wakacje dotyczy tylko dzieci w wieku szkolnym. Na prośbę rodzica/opiekuna zajęcia mogą odbywać się w okresie ferii i wakacji.
WANIR w tym okresie obligatoryjnie nie prowadzi zajęć. Lekcje (poza dziećmi w wieku szkolnym) podczas ferii oraz letnich wakacji każdego roku się odbywają chyba że klient poinformuje WANIR o zamiarze zawieszenia lekcji w powyższym okresie.

2. Przekładanie lekcji i zawieszanie nauki

1. Uczeń ma prawo przełożyć maksymalnie sześć lekcji w ramach kursu przez cały okres jego trwania. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z Biurem telefonicznie, mailowo albo za pośrednictwem formularza. Dostępnego na stronie www.wanir.pl Zajęcia można przełożyć w dniu poprzedzającym termin zajęć, najpóźniej 24 godziny przez planowaną lekcją. Zajęcia odwołane poprzez bezpośredni kontakt z lektorem nie będą uznawane. Zajęcia odwołane w dniu zaplanowanej lekcji nie będą akceptowane, chyba że jest to okoliczność wyjątkowa. 

2. Kurs językowy może zostać zawieszony bez utraty lekcji w uzasadnionych przypadkach z przyczyn losowych lub urlopu. W przypadku zawieszenia kursu jego czas realizacji ulega wydłużeniu o liczbę dni na jakie kurs został zawieszony. Zajęcia zaplanowane na okres, kiedy wypadło zawieszenie kursu uczeń może również odrobić na zasadach ogólnych umawiając dodatkowe terminy z Biurem bez konieczności wydłużenia daty całego cyklu. 

3. Maksymalny okres zawieszenia kursu to 30 dni. 

4. W przypadku, gdy lekcja z jakiegoś powodu nie odbyła się należy ten fakt zgłosić, kontaktując się niezwłocznie z Biurem szkoły WANIR. 

3. Zmiana godzin w trakcie kursu 

1. Istnieje możliwość zmiany stałej godziny spotkań w trakcie trwania kursu. W przypadku prośby o zmianę, taka zmiana musi zostać ustalona z Biurem szkoły. W przypadku braku innych godzin może nastąpić odmowa zmiany wcześniej ustalonych godzin lekcji. Terminy zajęć są ustalane przed rozpoczęciem nauki i są one nie zmienne. Istnieje możliwość skorzystania z opcji zmiany terminów spotkań z lektorem za dodatkową opłatą.

4. Opłaty

1. Klient zobowiązuje się regulować ratę nauki z góry, do pierwszego dnia miesiąca, według oferty, przelewem na rachunek bankowy
WANIR.
2. W przypadku powstania opóźnienia w płatności Klient zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe, chyba że Klient powiadomi o konieczności przesunięcia terminu płatności i ustali z WANIR nowy termin płatności.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia ich na zasadach ustalonych ze Szkołą.

4. Klient może dokonać opłaty za Kursa jednorazowo w całości albo w ratach miesięcznych, według harmonogramu wpłat określonego w indywidualnej ofercie.

5. Liczba godzin kursu oraz liczba osób w grupie jest określona w indywidualnej ofercie, zaś opłata za kurs jest iloczynem ceny za godzinę i liczby godzin kursu. Raty są równe i nie są zależne od ilości godzin w danym miesiącu. Ilość zajęć przeprowadzona w poszczególnych miesiącach jest różna i nie wpływa na wysokość rat i cenę kursu, która jest opłatą stałą wynikającą z ogólnej liczby zajęć realizowanych w ciągu całego kursu obliczonego na ilość godzin zgodnie z indywidualną ofertą. Wszystkie godziny kursu muszą zostać zrealizowane nad czym czuwa Obsługa Techniczna i Organizacyjna Kursu.
6. Na prośbę płatnika Szkoła WANIR wystawia rachunek za usługi edukacyjne.

5 lektorzy 
1. Zajęcia prowadzą lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języka angielskiego, legitymujący się odpowiednim przeszkoleniem metodycznym i organizacyjnym ze strony WANIR.
2. Praca lektorów oraz realizacja założeń dydaktycznych, podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.
3. W przypadku choroby lektora prowadzącego grupę, Szkoła WANIR zobowiązana jest do zorganizowania zastępstwa z innym,
wykwalifikowanym lektorem lub możliwie najwcześniejszego poinformowania Klienta o odwołaniu zajęć.
4. Podczas całego kursu, Szkoła WANIR dochowuje wszelkich starań nad jakością kursu poprzez całoroczna obsługę i nadzór metodyczny kursu. Klient ma nieograniczony dostęp do pomocy metodycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

6 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W LEKCJACH LUB ZMIANA WYMIARU GODZIN
1. Klient ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie semestru i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień tego okresu. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Szkoła WANIR zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy
kursantowi który:
-swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć;
-narusza dobra osobiste i godność innych osób;
-stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób;
-narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

-zalega z płatnością opłat za kurs lub narusza harmonogram płatności.

7 INNE
1. Kursant uprawiony jest do korzystania z usług. Kursant powinien w miarę możliwości systematycznie i punktualnie uczestniczyć na zajęciach. Nie rozpoczęcie , albo przerwanie nauki nie zwalnia z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i Ogólnych Warunków Umowy.
2. Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich kursantów odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Kontakt

WANIR Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Os.Orła Białego 13/20 

61-251

Sekretariat

  61 223 75 75

   662 267 298

Pomoc Techniczna i Organizacyjna
 732 451 920

sekretariat@wanir.pl

nr konta:
36 1140 2017 0000 4202 0515 8268

Chcesz zapisać się na kurs, a może chcesz zapisać swoje dziecko ?
Masz jednak pytania, wątpliwości.

Zamów rozmowę telefoniczną

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i rozwiejemy wszelkie niejasności.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami i promocjami?
Zapisz się do naszego biuletynu