Regulamin

REGULAMIN WANIR

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły Języka Angielskiego WANIR. Znajomość określonych w
Regulaminie zasad oraz ich akceptacja stanowi warunek zapisu na kurs.

1. LEKCJE
- Lekcje odbywają się według ustalonych dni i godzin zajęć.
- Klient ma prawo odwołać lekcję najpóźniej do godziny 18:00 na nr telefonu: pomoc techniczna i organizacyjna, dnia poprzedzającego lekcję od poniedziałku do piątku. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną.
- Lekcje odwołane nie przepadają, lecz kurs wydłuża się o zajęcia niezrealizowane.
- WANiR zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia i odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, na przykład choroba lektora. Podobnież lekcje odwołane przez WANiR nie przepadają, lecz kurs wydłuża się o te wszystkie zajęcia niezrealizowane.
- W dniach :
1 i 6 stycznia;
sobota, niedziela i poniedziałek wielkanocny;
1 i 3 maj;
Boże Ciało w czerwcu;
1 i 11 listopad;
24,25, 26 i 31 grudzień;
Ferie i wakacje dotyczy tylko dzieci w wieku szkolnym. Na prośbę rodzica/opiekuna zajęcia mogą odbywać się w okresie ferii i wakacji.
WANiR w tym okresie obligatoryjnie nie prowadzi zajęć. Lekcje (poza dziećmi w wieku szkolnym) podczas ferii oraz letnich wakacji każdego roku się odbywają chyba, że klient poinformuje WANIR o zamiarze zawieszenia lekcji w powyższym okresie.

2 OPŁATY
1. Klient zobowiązuje się regulować ratę nauki z góry, do pierwszego dnia miesiąca, według oferty, przelewem na rachunek bankowy
WANIR.
2. W przypadku powstania opóźnienia w płatności Klient zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe, chyba że Klient powiadomi o konieczności przesunięcia terminu płatności i ustali z WANIR nowy termin płatności.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia ich na zasadach ustalonych ze Szkołą.

4. Klient może dokonać opłaty za Kursa jednorazowo w całości, albo w ratach miesięcznych, według harmonogramu wpłat określonego w indywidualnej ofercie.

5. Liczba godzin kursu oraz liczba osób w grupie jest określona w indywidualnej ofercie, zaś opłata za kurs jest iloczynem ceny za godzinę i liczby godzin kursu. Raty są równe i nie są zależne od ilości godzin w danym miesiącu. Ilość zajęć przeprowadzona w poszczególnych miesiącach jest różna i nie wpływa na wysokość rat i cenę kursu, która jest opłatą stałą wynikającą z ogólnej liczby zajęć realizowanych w ciągu całego kursu obliczonego na ilość godzin zgodnie z indywidualną ofertą. Wszystkie godziny kursu muszą zostać zrealizowane nad czym czuwa Obsługa Techniczna i Organizacyjna Kursu.
6. Na prośbę płatnika Szkoła WANIR wystawia rachunek za usługi edukacyjne.

3 LEKTORZY
1. Zajęcia prowadzą lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języka angielskiego, legitymujący się odpowiednim przeszkoleniem metodycznym i organizacyjnym ze strony WANIR.
2. Praca lektorów oraz realizacja założeń dydaktycznych, podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.
3. W przypadku choroby lektora prowadzącego grupę, Szkoła WANIR zobowiązana jest do zorganizowania zastępstwa z innym,
wykwalifikowanym lektorem lub możliwie najwcześniejszego poinformowania Klienta o odwołaniu zajęć.
4. Podczas całego kursu, Szkoła WANIR dochowuje wszelkich starań nad jakością kursu poprzez całoroczna obsługę i nadzór metodyczny kursu. Klient ma nieograniczony dostęp do pomocy metodycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

4 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W LEKCJACH LUB ZMIANA WYMIARU GODZIN
1. Klient ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie semestru i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień tego okresu. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Szkoła WANIR zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy
Kursantowi , który:
-swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć;
-narusza dobra osobiste i godność innych osób;
-stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób;
-narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

-zalega z płatnością opłat za kurs lub narusza harmonogram płatności.

5 INNE
1. Kursant uprawiony jest do korzystania z usług. Kursant powinien w miarę możliwości systematycznie i punktualnie uczestniczyć na zajęciach. Nie rozpoczęcie, albo przerwanie nauki nie zwalnia z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i Ogólnych Warunków Umowy.
2. Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich kursantów odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Kontakt

WANIR Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Os.Orła Białego 13/20 

61-251

Sekretariat

  61 223 75 75

   662 267 298

Pomoc Techniczna i Organizacyjna
 732 451 920

sekretariat@wanir.pl

nr konta:
36 1140 2017 0000 4202 0515 8268

Chcesz zapisać się na kurs, a może chcesz zapisać swoje dziecko ?
Masz jednak pytania, wątpliwości.

Zamów rozmowę telefoniczną

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i rozwiejemy wszelkie niejasności.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami i promocjami?
Zapisz się do naszego biuletynu