Ogólne Warunki Umowy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NA KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1.Niniejsze Ogólne Warunki Umowy mają zastosowanie do umów sprzedaży kursów organizowanych przez WANIR.

2.Zawierając umowę na kurs klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Ogólnych Warunków Umowy i Regulaminu, które są publicznie jawne i pokazane na stronie internetowej WANIR pod adresem www.wanir.pl

3.1 Umowa na kurs zawierana jest pomiędzy WANIR, a klientem upoważnionym do działania w imieniu swoim lub uczestnika kursu.

3.2 Umowa na kurs może być zawierana zdalnie, podczas rozmowy telefonicznej z osobą reprezentującą WANIR lub pisemnie.

3.3 Zawarcie umowy pomiędzy klientem i WANIR jest szczegółowo opisane w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy i nie wymaga podpisania oddzielnego dokumentu pomiędzy stronami.

4. Umowa na kurs zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia kursu.

5. WANIR przy zawarciu umowy zdalnie wysyła informację w postaci e-maila i sms do klienta o tym, że umowa została zawarta na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy.

6.1 Szkoła WANIR zobowiązuje się do przeprowadzenia określonej w umowie ilości godzin kursu.

6.2 Ilość godzin podawana jest w indywidualnej ofercie e-mailem i sms lub na zgłoszeniu.

7.1 Zawarcie umowy wiąże się z zobowiązaniami klienta w stosunku do WANIR w postaci terminowego regulowania opłat określonych w indywidualnej ofercie.

7.2 Płatność za kurs należy dokonywać przelewem na konto WANIR (36 1140 2017 0000 4202 0515 8268)

7.3 Dla rodzeństwa, a także dla klienta polecającego szkołę językową WANIR może zostać przyznany specjalny rabat.

8. W przypadku braku płatności za kurs WANIR może: -zawiesić realizację kursu do czasu uregulowania zaległych płatności klienta. -rozwiązać umowę z klientem bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku WANIR może naliczyć karę umowną w wysokości 169 zł z tytułu pokrycia kosztów administracyjnych oraz kosztów, które szkoła ponosi w związku z realizacją kursów oraz dodatkowych kosztów windykacyjnych.

9.1 Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z umową i kursem jest Szkoła Językowa WANIR z siedzibą w Poznaniu na osiedlu Orła Białego 13/20.

9.2 Dane osobowe są przetwarzane za zgodą i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO w celu realizacji umowy na kurs oraz w celach archiwalnych.

9.3 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy na kurs. Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

9.4 Klient może w celu realizacji umowy na kurs przekazać WANIR na własną odpowiedzialność dane innej osoby, z którą WANIR może kontaktować się w celach związanych z realizacją umowy na kurs.

10.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2 Integralną częścią umowy jest Regulamin

Kontakt

WANIR Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Os.Orła Białego 13/20 

61-251

Sekretariat

  61 223 75 75

   662 267 298

Pomoc Techniczna i Organizacyjna
 732 451 920

sekretariat@wanir.pl

nr konta:
36 1140 2017 0000 4202 0515 8268

Chcesz zapisać się na kurs, a może chcesz zapisać swoje dziecko ?
Masz jednak pytania, wątpliwości.

Zamów rozmowę telefoniczną

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i rozwiejemy wszelkie niejasności.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z nowościami i promocjami?
Zapisz się do naszego biuletynu